Номер на част:

Общи Условия

ПРЕДМЕТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Настоящите Общи условия регламентират условията за приемане и излъчване на рекламни форми в сайта на "МайКар БГ" ООД, задължителни за рекламодателите и рекламните агенции от една страна и обвързващи "МайКар БГ" ООД от друга.

"МайКар БГ" ООД и всеки Рекламодател/Рекламна агенция, желаещи да излъчват срещу заплащане рекламни материали на сайтовете на "МайКар БГ" ООД подписват индивидуален писмен договор между страните, който изрично регламентира прилагането на настоящите Общи условия.  При противоречие между настоящите Общи условия и предвиденото в индивидуалния писмен Договор между страните, Договорът има предимство.  "МайКар БГ" ООД си запазва правото, в случай на съгласие от страна на Рекламодател/Рекламна агенция да урежда излъчването на рекламни форми, въз основа на изготвен медия план, изпратен от едната страна до другата страна по електронна поща.

"МайКар БГ" ООД си запазва правото да променя Общите условия, като е длъжен да уведоми своевременно всеки Рекламодател/Рекламна агенция, ако към този момент промяната го касае пряко. За уведомление се счита също и публикуването на променените Общи условия в www.mycar.bg.

"МайКар БГ" ООД не гарантира и не носи отговорност за постигнатата ефективност на рекламата на Рекламодателя/Рекламната агенция.

По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

 

АГЕНЦИОННА ОТСТЪПКА

Рекламните агенции получават отстъпка върху брутната стойност на всяка подадена заявка за реклама в сайт a на "МайКар БГ" ООД в размер на 15.0%. Агенционната отстъпка се начислява върху брутната стойност на всяка кампания, преди начисляване на ДДС.

 

ОБЕМНА ОТСТЪПКА

Размерът на обемната отстъпка се базира на общата брутна бюджетна инвестиция към момента.  С увеличаване размера на брутния бюджет през годината, нараства и нивото на отстъпката, която може да бъде получена, считано от месеца, в който е постигнат по-висок бюджет.  За брутен обем се считат сумите по заявените рекламни медиа планове за сайтa на "МайКар БГ" ООД преди начисляването на ДДС и приспадането на всички отстъпки. Обемните отстъпки се формират на база брутните обеми на реализираните кампании в периода 1 Януари – 31 Декември към настоящата година.  Обемните отстъпки се начисляват последователно, а не се събират.

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ РЕКЛАМНИТЕ ФОРМИ

Всички заявки се приемат не по-късно от три работни дни преди старта на кампанията за нестандартни рекламни форми и не по-късно от един работен ден за стандартните рекламни форми. Рекламните форми, изработени в Macromedia Flash, се изпращат във формат SWF, като допълнително е необходимо да се изпратят и работните файлове с разширение  “____.fla, както и шрифтовете, които са използвани в рекламната форма.

Всички рекламни форми, подлежат на одобрение от "МайКар БГ" ООД.  "МайКар БГ" ООД си запазва правото да отложи кампанията, ако рекламните форми не отговарят на посочените изисквания.

"МайКар БГ" ООД си запазва правото да откаже или прекрати рекламна кампания без да дължи неустойка, ако прецени, че това е необходимо.

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ РЕКЛАМНИТЕ БАНЕРИ

Всички банери, публикувани в сайтa на "МайКар БГ" ООД, задължително трябва да имат фон в плътен цвят и рамка с дебелина от минимум 1 пиксел.  Продължителността на анимацията не може да превишава 15 секунди.  Бързо променящите се кадри в анимиран банер не са препоръчителни.

Рекламодателят/Рекламната агенция е длъжен да се съобразява с максимално допустимите размери банери, които са публикувани на www.mycar.bg.

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО НА РЕКЛАМНИТЕ ФОРМИ

"МайКар БГ" ООД не носи отговорност при публикуване на рекламни форми, които са под специален разрешителен режим съгласно законови и нормативни разпоредби.  Не се допуска излъчване на рекламни форми, които могат да бъдат възприети като обидни, порнографски, противоречащи на закона и добрите нрави, както и материали, нарушаващи чужди права на интелектуална собственост.  "МайКар БГ" ООД си запазва правото да откаже за излъчване рекламни форми, които противоречат на фирмената политика, законови разпоредби, както и рекламни кампании на конкурентни фирми.

 

ПРЕДОСТАВЯНЕ И ПРИЕМАНЕ НА РЕКЛАМНИТЕ ФОРМИ

При отмяна на излъчвания, намаляване на заявения бюджет и други промени във вече съгласувания медия план, които са извършени след началото на планирана и заявена рекламна кампания от Рекламодателя/Рекламната агенция, същият дължи неустойки, както следва:

- В случайна прекратяване на кампания, Рекламодателят/Рекламната агенция дължи неустойка в размер на 30% от брутната сума на остатъка от стойността на рекламната кампания от момента на прекратяването й.

- В случай на намаляване на заявената стойност на рекламната кампания (бюджет), Рекламодателят/Рекламната агенция дължи неустойка в размер на 20% от брутната сума на разликата в стойностите между двата бюджета.

- В случай на отказ от рекламната кампания, Рекламодателят/Рекламната агенция дължи неустойка в размер на 20% от брутната стойност на рекламната кампания, ако отказът е направен в срок по-малко от 5 (пет) работни дни преди планираното начало на рекламната кампания.  Не се дължи неустойка, ако отказът е направен в срок повече от 5 (пет) работни дни преди началото на рекламната кампания.

 

ЦЕНИ И НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

Рекламодателят/Рекламната агенция е защитена от евентуално увеличение на рекламните тарифи само в границите на вече платени медия планове и схеми за излъчване.

Всички суми по планирани и одобрени рекламни кампании, следва да бъдат платени авансово, ако Рекламодателят/Рекламната агенция няма сключен писмен договор с "МайКар БГ" ООД. В случай на подписан договор между двете страни, сумите по кампаниите могат да бъдат разделени на две части: 75% авансово плащане и 25% остатъчно плащане в средата на рекламната кампания.

При забавяне на дължимите плащания, Рекламодателят/Рекламната агенция дължи на "МайКар БГ" ООД лихва върху просрочената за плащане сума в размер на 1% за всеки просрочен ден.

Минимална заявка за реклама - 200 лв. без ДДС, преди начисляване на агенционна отстъпка.

 

Основни термини в интернет рекламата

Банер – Реклама под формата на графично изображение с различни размери и линк към рекламодателя.

Импресия – Еднократно зареждане на рекламна форма при зареждане на определена страница

Ротация - При презареждане на определена страница от сайта се зарежда нов рекламен банер. Ротацията се определя на случаен принцип и се залага в банер системата

Нестандартни рекламни формати (Rich Media) - Рекламни банери с нестандартни размери, които съдържат нестандартни части


Ако желаете да рекламирате през нашата платформа, моля свържете се с нас на: reklama@mycar.bg или +359-887-211-214, за да уточним спецификата на вашата кампания и решенията, които можем да ви предложим.

Абонирай се за бюлетин: